Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı! e-Devlet üzerinden başvuru…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların unvanlara ve kadrolara göre lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

MERKEZ TEŞKİLATI UNVANLARI

 • 31 Büro Personeli,

 • 58 Destek Personeli (4 Aşçı, 1 Bahçıvan, 43 Temizlik Görevlisi, 4 Şoför, 6 Garson),

 • 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

 • 2 Mühendis,

 • 1 Avukat,

TAŞRA TEŞKİLATI UNVANLARI

 • 26 Mühendis,

 • 10 Büro Personeli,

 • 11 Şoför,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen pozisyonlar için belirtilen özel şartlar aranır:

 • Türk Vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 • Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • şartlarını taşıması gerekmektedir.

 • 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

 • Merkez ve taşra teşkilatında mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

 • Merkez ve taşra teşkilatında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli ünvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 • 1Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken “hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlamak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

MÜHENDİS  

İnşaat Mühendisliği:

Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 

Makine Mühendisliği:

Fakültelerin; Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği:

Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Endüstri Mühendisliği:

Fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

AVUKAT

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

BÜRO PERSONELİ

Kamu Yönetimi:

Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarınından mezun olmak.

Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği:

Fakültelerin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Ekonometri:

Fakültelerin; Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak.

Sekreterlik:

Üniversitelerin; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bilgisayar Programcılığı:

Üniversitelerin; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Muhasebe:

Üniversitelerin; Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İşletme-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

İnsan Kaynakları:

Üniversitelerin; İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Adalet:

Üniversitelerin; Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ 

Aşçı: 

a) Üniversitelerin; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,

d) Sadece erkek adaylar başvurabilir.

Bahçıvan:

a) Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “bahçıvanlık” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversitelerden alınan sertifikaya sahip olmak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

c) En az fiilen 90 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),

d) Sadece erkek adaylar başvurabilir.

Temizlik Görevlisi:

a) Ortaöğretim mezunu olmak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,

d) En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).

Şoför:

a) Ortaöğretim mezunu olmak,

b)  Son başvuru tarihi itibarıyla yeni tip ehliyetlerde D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (01.01.2016 tarihinden önce ehliyet sahibi olup da değiştirmeyenler için E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.),

c)  SRC-1 veya SRC-2 belgesine sahip olmak,

d) Geçerli Psikoteknik belgesine sahip olmak,

e)  Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

f)  Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Sadece erkek adaylar başvurabilir.

Garson:

a) Ortaöğretim Kurumlarının; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “garsonluk” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversitelerden alınan sertifikaya sahip olmak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

c)  Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,

d)  En az fiilen 90 gün garsonluk mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),

e)  Sadece erkek adaylar başvurabilir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİS

a) Üniversitelerin; Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

e) Erkek adayların 170 cm den, kadın adayların ise 160 cm den kısa boylu olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

Adaylar, 15 Mart 2024 (saat: 08.00) – 29 Mart 2024 (saat: 23.59) tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Avukat pozisyonuna başvuracak adayların Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Bahçıvanlık pozisyonuna başvuracak adayların, fiilen en az 90 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını gösterir belgeyi (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü), ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olanların diplomalarını, ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olanların ise “bahçıvanlık” iş kolu ile ilgili sahip olduğu sertifikayı pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Şoför pozisyonuna başvuracak adayların sürücü belgesini, SRC-1 veya SRC-2 belgesi ile geçerli psikoteknik belgelerini pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların fiilen en az 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını gösterir belgeyi (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Garson pozisyonuna başvuracak adayların, fiilen en az 90 gün garsonluk mesleği ile ilgili çalıştığını gösterir belgeyi (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü), ortaöğretim kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanların diplomalarını, ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olanların ise “garsonluk” iş kolu ile ilgili sahip olduğu sertifikayı pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “silahlı” ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adayların atamaya esas belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini tek taraflı fesheden veya sözleşmesi yenilenmeyen adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar; başvuru aşamasında mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

E-Devlet başvuru ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde) “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyon ünvanları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğü için ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, Bakanlığımız internet sitesinden (www.sanayi.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu adresi üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Yerleşen asıl adaylar arasından feragat eden, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

Atamaya hak kazanan asıl veya yedek adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.

Bakanlığımız gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak bu ilanda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x